Limitet ile Anonim Şirketi Arasındaki Farklar

Martım

Updated on:

Limitet ve Anonim Şirketi Arasındaki Farklar

Limitet ile anonim şirketi arasındaki farklar şirketin yönetim faaliyetlerinden, kar oranlarına; işleyişten vergilendirme sistemine kadar çok farklı alanlarda avantaj/dezavantaj sağlamaktadır. Özellikle kuruluş aşamasında, farklılıkları arasındaki detaylara tam olarak vakıf olmayan girişimciler, hangi şirket tipini seçerek ticari faaliyetlerini şekillendirecekleri konusunda kararsızlık yaşıyorlar. Bu nedenle de anonim ve limitet şirketi tam olarak açıklayarak arasındaki farklar konusundaki detayları aktaracağız.

Anonim şirketi ne demek

Anonim şirketini kısaca özetlememiz gerekirse, şirket sermayesi belirli oranlardaki paydaşlara bölünmüş ve borçları yüzünden sadece malvarlığıyla yükümlülüğü bulunan şirket türünün genel ismidir. Şirketin ortakları konumunda bulunan pay sahiplerinin sorumlulukları onların taahhüt ettiği sermaye oranı kapsamıyla sınırlı tutulmaktadır.

Anonim şirketinin kurulum ağı oldukça geniştir.Kanuni bir kısıtlaması bulunmayan illegal faaliyetler dışında yer alan her türlü girişim ve aktivite için anonim şirketi kırabilirsiniz.

Şirketin kurulumu için en az 50.000 TL tutarın bir sermaye göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca, sermayeyi arttırmak isterseniz bu kararı bireysel alamayıp şirketin yönetim kurulu kapsamında gerçekleştirmeniz gereklidir.

Limitet şirketi ne demek

Limitet şirketi de tıpkı anonim sistemi gibi ortaklık, paydaşlık sistemi kapsamında kurulup hizmet vermektedir. Bir ya da birden fazla kişinin bir ticari unvan altında kurmuş olduğu şirket türlerinin başında yer alır. Limitet şirketini daha çok küçük ve orta ölçekli firmaların tercih ettiğinden söz edebiliriz. Limitet şirketin kurulumuna yönelik en az 10.000 TL sermaye gösterme zorunluluğunuz var.

Kısa da Anonim şirketi ve limitet şirketine değindikten sonra asıl önemli konu olan ikisi arasındaki farklılıkları aktaralım.

Limitet ile Anonim Şirketi Arasındaki farklar Nelerdir

Limitet ile anonim şirket arasındaki farkları farklı birçok kategoriye ayırabiliriz. Orayı genellemek gerekirse, limitet şirketi daha minimal yapıda ve ortak sayısı daha az konumdayken, anonim şirketi daha geniş kitlelere hitap edip ortak sayısının fazlalı lığı – hatta halka açılma yöntemiyle neredeyse sınırsızlığından söz edilebilir. İkisi arasındaki temel farklılıkları şöyle kategorize edebiliriz.

  • Ortaklık & Yönetim açısından farklılıklar
  • Kurulum & Hizmet ve sermayeye yönelik farklılıklar
  • Ortakların sorumlu olduğu alanlara yönelik farklar
  • Hukuki açıdan Avukat farklılığı
  • Defter tutma zorunluluğu açısından farklar
  • Vergi istisnası ve kar payı oranları
  • Ortaklıktan çıkma ya da ortak değişimine yönelik farklar
  • Ticaret Unvanı ve tüzel kişilikler arasındaki farklar
  • Hisse devri açısından farklar

Şimdi de alanına göre kategorize ettiğimiz farklılıkları ayrı ayrı değerlendirelim.

Ortaklık & Yönetim açısından farklar

Ortaklar & Yönetim açısından farkların en önemli detayı kişi sınırı. Her iki şirket türünde kurulum için 1 kişi gerekliyken, ortakların en üst sayısı limitet şirketinde 50, anonim şirketindeyse sınırsız olarak tanılandırılmıştır Fakat üst sınır 250’nin üzerine çıkması durumunda hisselerin halka arz edilme şartı aranır. Limitet şirketinde her ne olursa olsun, halka arz zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

Kurulum & Hizmete yönelik farklılıklar

Kurulum ve hizmete yönelik farklılıklarda hizmet edeceğiniz sektörün farklılığı ön plana çıkıyor. Limitet şirket ile anonim şirket arasındaki farklarda dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da şirketin amacı ve konusu bakımından ortaya çıkar. Bunu da şu şekilde gösterebiliriz.

Bankalar, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar dışında; sigorta sektörü ve kiralama ve faktöring şirketleri anonim şirket kurma zorunluğundadır. Bu sektörler altında limitet şirketi kurulamaz. Ayrıca dernek ve vakıf kapsamında ilime yönelik ve ya hayır amacı güden dernekler de limitet şirketi ünvanlıyla hizmet veremezler.

Sermaye tutarları açsından farklar

Sermaye tutarları açsından farklardaen önemli detay, şirketin kurulum amacında gösterilmesi zorunlu olan sermaye tutarı. Anonim şirketinde sermaye tutarı min. 50.000 TL oranındayken, limitet şirketinde bu rakam 10.000 TL ‘dir. Ayrıca sermaye artırımı kararı için anonim şirketinde genel kurulun toplanma zorunluluğu bulunurken, Limitet şirketinde yönetim kurulunun toparlanması yeterli görülmüştür.

Ortakların sorumlu olduğu alanlara yönelik farklar

Ortakların sorumlu olduğu alanlara yönelik farklar yönetim bazında da kendisini göstermektedir. Anonim şirketinde, her hangi bir ortak hem yönetici olarak çalışıp hem de yönetim kurulunda yer alabilir. Fakat bu durum kanuni bir şart değil, tamamen kişilerin takdirine bırakılmış durumdadır. Limitet şirketinde yönetim, atanmış olan müdürler tarafınca sağlanmaktadır.

Ayrıca, Anonim şirketinde şirketin borçlanması ya da borçların ödenmemesi durumunda, borçlardan sadece malvarlığı kapsamında sorumlu tutulur. Şirketin mevcut ortakları, şirketin borcuna karşılık sorumlu tutulamazlar.

Ortaklar sadece sermaye ek edimleri gerçekleştirme ve sermaye koymaya yönelik sorumlu tutulur. Limitet şirketindeyse şirket ortaklarının borç yükümlülükleri mevcut ortaklık oranları kapsamında uygulanmaktadır.

Hukuki açıdan Avukat farklılığı

Anonim şirketlerinin sermaye tutarı 250.000 TL ve üzerindeyse zorunlu olarak sözleşmeli de olsa avukat bulundurma zorunluluğundadır. Eğer avukat bulundurmazsa, avukatın olmadığı her ay asgari ücretin brüt oranının ikiyle çarpılmasıyla birlikte cezai yaptırım uygulanacaktır.

Fakat limitet şirketinde böyle bir zorunluluk ya da cezai yaptırım söz konusu değil. Eğer şirket kendi inisiyatifi kapsamında avukatla sözleşme imzalamak isterse de kanuni açıdan önünde her hangi bir engel bulunmamaktadır.

Defter tutma zorunluluğu açısından farklar

Defter tutma, ticari unvan taşıyan her şirketin kanuni olarak uymak zorunda olduğu bir yükümlülük. Şirket türüne göre farklı defterleri de tutmak zorunda kalıyorsunuz. Örneğin, Anonim şirketinde Yevmiye defteri, envanter defteri, GK toplantı ve müzakere defteri, pay ve ortaklar defteri, defter-i kebir tutma zorunluluğu bulunurken limitet şirketinde ise Yevmiye defteri, envanter, defter-i kebir,  Pay ve ortaklar defteri, GK toplantı defteri, müzakere defteri tutmanız yeterli görülmüştür.

Vergi istisnası ve kar payı oranları

Anonim şirketlerinde şirketi satmanız ya da kapatmanız durumunda süreçlerin 2 yıla yayılmasında bile gelir vergisi zorunluğu doğacaktır. Anlayacağınız satış işlemleri tamamlana kadar vergi zorunluğu bulunmaktadır. Limitet şirketindeyse bu durum satış tarihi alınarak hesaplanır. Bu da ciddi anlamda bir vergi muafiyetine neden olur.

Ayrıca Anonim şirketinde ortaklar kar payı avansına sahip olamazken, bu durum limitet şirketinde mümkün kılınmaktadır.

Ticaret Unvanı ve tüzel kişilikler arasındaki farklar

Her şirket türü de ticaret siciline tescil edilerek tüzel kişilik hüviyeti kazanmaktadır. Fakat limitet şirketinde idareciler sözleşmede açık bir şekilde belirlendikten sonra kurulum işlemleri tamamlanmış olacaktır. Anonim şirketinin tescilinden sonra ortaklardan her hangi birisinin yönetim tayinin 3 ay süreyle değerlendirilip, itiraz da bulunulmaması durumunda da kabul edilmiş sayılır.

Hisse devri açısından farklar

Hisse devri yapılmak istenildiğinde limitet şirketinde noter aracılığıyla bu durumu resmi olarak belgelemesi gerekirken, anonim şirketinde böyle bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Devir işlemlerindeyse sözleşme maddeleri önem arz eder. Eğer devir aşamaları sözleşmede aksi bir şekilde tanımlanmamışsa ticaret siciline gerek kalmaksızın devir işlemleri gerçekleştirebilir.

Fakat limitet şirketinde işlemler daha karmaşık bir yapıya bürünüyor. Şirket devir edilmek iste dinildiği zaman alınan bu karar genel kurulun toplanıp onaylanması sonucunda gerçekleştirebilir. Bunun dışında pay defterine kaydını geçmeli ardından da ticaret tescili uygulanması gereklidir.

Yorum yapın